Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(ďalej len „VOP“)

spoločnosti Kožná poradňa, s.r.o. pre poskytovanie

elektronických poradenských služieb týkajúcich sa kožných problémov

Preambula

Obchodná spoločnosť Kožná poradňa, s.r.o., Gagarinova 773/5, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 51 438 658,  (ďalej len „Poskytovateľ“) je v súlade so zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a zároveň v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytovateľom služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

§ 1.

Vymedzenie základných pojmov

 1. Poskytovateľ“ prevádzkuje webovú stránku www.koznaporadna.sk. Súčasťou webovej stránky www.koznaporadna.sk je možnosť objednania odplatného elektronického poradenstva formou SMS správ, ktoré umožňujú komunikáciu medzi Klientom (špecifikovaným v bode 2. § 1. VOP) a Odborníkom (špecifikovaným v bode 8. § 1. VOP). Poskytovateľ Kožná poradňa, s.r.o. je držiteľom povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade s § 11 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydaného na základe Rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja z dňa 30.05.2018 roku s číslom spisu TSK/2018/06336-3. Kód poskytovateľa je P74850018201 v odbore dermatovenerológia  pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dňa 08.06.2018 roku.
 • Klient“ Klientom je fyzická osoba, ktorá má najmenej 18 rokov a nebola pozbavená právnej spôsobilosti. Klientom je aj maloletá osoba alebo osoba, ktorá nemá právnu spôsobilosť v plnom rozsahu, zastúpená rodičom, zákonným zástupcom, opatrovníkom, poručníkom, inou fyzickou osobou ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti v zmysle § 22 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonný zástupca“).
 • Poradenstvo“ je poskytované Klientovi odplatne.
 • Zmluva“ je zmluva uzavretá na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon na ochranu spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“), ktorá je uzavretá medzi Poskytovateľom a Klientom. Klient záväzne vyhlasuje, že bol ešte pred uzavretím Zmluvy v zmysle ustanovenia § 3 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji služby na diaľku jasne a zrozumiteľne informovaný o charaktere služby a o ostatných údajoch požadovaných uvedeným ustanovením zákona a ďalej bol Klient poučený o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy uvedeného v § 7. VOP.
 • Objednávka“ je uskutočnená odoslaním vyplneného objednávacieho formulára na stránke www.koznaporadna.sk, ktorou si Klient objedná Poradenstvo poskytované Poskytovateľom a odoslaním Objednávky vyjadrí súhlas s VOP.
 • Cenník“ je platný sadzobník cien za poskytnutie Poradenstva vydaný Poskytovateľom.
 • Účet“ je účet Poskytovateľa, na ktorý Klient uhrádza platby.
 • Odborník“ je odborný zástupca spoločnosti Kožná poradňa, s.r.o. vykonáva povolanie lekára a má odbornú spôsobilosť na výkon svojho povolania v zmysle § 31 zákona č. 578/2004 Z. z. Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odborník je zároveň konateľom spoločnosti Kožná poradňa, s.r.o. a zamestnancom Poskytovateľa. V spoločnosti Kožná poradňa, s.r.o. vykonáva činnosť odborného zástupcu MUDr. Beata Witczak-Šnapko.

§ 2.

Poskytovanie Poradenstva

 1. Poskytovateľ poskytuje Poradenstvo Klientovi formou SMS správ z mobilného čísla +421 911 613 614 .
 • Objednať si Poradenstvo je oprávnený Klient (špecifikovaný v bode 2 § 1. VOP).
 • Poskytovateľ poskytne Poradenstvo Klientovi do 24 hod. od potvrdenia platby alebo sa mu do 24 hod. prihlási pomocou SMS správy a dohodnú si termín na začatie SMS komunikácie.
 • Poradenstvo v žiadnom prípade nenahrádza lekársku starostlivosť. Slúži ako alternatívny a nezávislý zdroj informácií. Klientovi sa výrazne odporúča okrem využitia Poradenstva vyhľadať aj odbornú starostlivosť, ktorá je schopná vďaka bezprostrednému kontaktu s Klientom účinnejšie diagnostikovať a pomôcť Klientovi. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu na zdraví Klienta vyplývajúcu z použitia Poradenstva. 
 • Ak Poradenstvo z akejkoľvek príčiny nie je možné a zdravie Klienta sa zhoršuje, Klient by mal okamžite vyhľadať pomoc v zdravotníckom zariadení.
 • Klient je povinný pri objednávaní na stránke www.koznaporadna.sk vyplniť objednávací formulár a potvrdiť, že si prečítal tieto VOP, oboznámil sa s nimi a súhlasí s týmito VOP. Zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
 • Klient si je vedomý, že sa môžu vyskytnúť chyby pri komunikácii (napr. z dôvodu straty správy SMS nezavinenou Poskytovateľom alebo nemožnosti otvorenia MMS správy Poskytovateľom), v prípade takejto situácie trvajúcej dlhšie ako 24 hodín má Klient povinnosť poslať novú SMS správu na mobilné číslo uvedené v §2. bode 1 týchto VOP. Poskytovateľ nenesie za tieto chyby akúkoľvek zodpovednosť.
 • Podmienkou poskytovania Poradenstva je uzavretie Zmluvy. Zmluva vzniká odoslaním Objednávky, akceptovaním týchto VOP a uhradením ceny za Poradenstvo, s následným potvrdením SMS správou Poskytovateľom o obdržaní úhrady za Poradenstvo.
 •  Rozsah a podmienky poskytovania Poradenstva stanovuje Poskytovateľ.
 1. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť alebo upraviť VOP,  vrátane Cenníka za Poradenstvo, a to čiastočne alebo úplne.
 1. V prípade, ak Poskytovateľ zmení tieto VOP je Klient oprávnený odstúpiť od Zmluvy zaslaním žiadosti o odstúpenie od Zmluvy SMS správou na mobilné číslo uvedené v §2. bode 1 týchto VOP. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú k dňu doručenia Odstúpenia od Zmluvy Poskytovateľovi.
 1. V prípade, ak sa v priebehu poskytovania Poradenstva dotknutému Klientovi zmenia tieto VOP, tak sa na poskytované Poradenstvo vzťahuje ešte pôvodné VOP platné ku dňu doručenia Objednávky dotknutého Klienta Poskytovateľovi.
 1. Poskytovateľ je v odôvodnených prípadoch oprávnený kedykoľvek prerušiť poskytovanie Poradenstva bez predchádzajúceho upozornenia, bez uvedenia dôvodu a na dobu, akú považuje za potrebnú. Poskytovateľ nie je povinný poskytovať Poradenstvo okamžite, nepretržite alebo bez výpadkov. V prípade výpadku Poradenstva na viac ako 7 dní, Poskytovateľ vráti Klientovi všetky ním zaplatené peňažné prostriedky na jeho účet, za ktoré nebolo poskytnuté Poradenstvo Klientovi.

§ 3.

Cena a platba za Poradenstvo

 1. Poradenstvo je  Poskytovateľom poskytované odplatne, a to za ceny uvedené pri Poradenstve a zverejnené na stránke www.koznaporadna.sk.
 • Klient je povinný vopred zaplatiť za plánované Poradenstvo pomocou platobnej brány poskytovanou portálom 24-pay.sk alebo prevodom na účet Poskytovateľa.
 • Klient obdrží potvrdzovaciu SMS správu o dokonaní platby.
 • Na žiadosť Klienta Poskytovateľ Poradenstva vystaví faktúru po zaslaní SMS správy na mobilné číslo uvedené v bode 1. § 2. VOP. Poplatok za poslanie faktúry v papierovej forme je 2,00 EUR na účet Poskytovateľa.

§ 4.

Práva a povinnosti Klienta

 1. Klient má právo za splnenia všetkých podmienok uvedených v týchto VOP na poskytnutie Poradenstva, a to za ceny uvedené pri Poradenstve a zverejnené na stránke www.koznaporadna.sk.
 • Klient je povinný vopred zaplatiť za plánované Poradenstvo pomocou platobnej brány poskytovanou portálom 24-pay.sk alebo prevodom na účet Poskytovateľa.
 • Klient je povinný dodržiavať tieto VOP a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
 • Klient sa zaväzuje uvádzať pravdivé a aktuálne informácie, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako dôjde k ich zmene.

§ 5.

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť alebo upraviť VOP,  vrátane Cenníka za Poradenstvo, a to čiastočne alebo úplne.
 • Poskytovateľ je v odôvodnených prípadoch oprávnený kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, prerušiť poskytovanie Poradenstva Klientovi, ak tento koná v rozpore s VOP, dobrými mravmi alebo má Poskytovateľ dôvodné podozrenie zo zneužitia poskytovaného Poradenstva. V prípade dôvodného podozrenia Poskytovateľ bude bezodkladne informovať Klienta o tejto skutočnosti SMS správou.
 • Poskytovateľ má právo neposkytnúť Poradenstvo v prípade, ak Klient nezaplatí cenu za objednané Poradenstvo.
 • Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak sa stane plnenie nemožným, pokiaľ sa nedohodne s Klientom na novom plnení. O odstúpení od Zmluvy bude Klient informovaný ihneď po rozhodnutí SMS správou.
 • Prevádzkovateľ má právo odmietnuť prijať Objednávku bez uvedenia dôvodu.

§ 6.

Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť Kožná poradňa, s.r.o. spracováva a a uchováva osobné údaje podľa nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane dát (ďalej „GDPR“) a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.
 • Zhromažďované osobné údaje Klienta spoločnosťou Kožná poradňa, s.r.o.:
 • meno a priezvisko Klienta
 •  dátum narodenia alebo rodné číslo Klienta
 •  adresa  trvalého bydliska Klienta
 •  mobilné číslo Klienta alebo mobilné číslo Zákonného zástupcu (špecifikovaný v bode 3 Článku 1 VOP)
 •  e-mailová adresa Klienta alebo Zákonného zástupcu len po dohode s Poskytovateľom
 • meno a priezvisko Zákonného zástupcu.
 • textové správy, lekárske nálezy  alebo fotky Klienta (za ich obsah zodpovedá klient alebo jeho zákonný zástupca).
 • Poskytovateľ spracováva osobné údaje Klienta pre účely vybavenia Objednávky.
 • Osobné údaje Klienta Poskytovateľ nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. Sú to najmä banky. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chráni Prevádzkovateľ pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
 • Základným predpokladom na poskytnutie akéhokoľvek Poradenstva je súhlas Klienta so spracovaním osobných údajov, ktoré sú súčasťou VOP.
 • Klient alebo Zákonný zástupca súhlasí, aby spoločnosť Kožná poradňa, s.r.o. spracovávala údaje o zdravotnom stave Klienta za účelom poskytnutia Poradenstva.

§ 7.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Klient nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie Poradenstva, ak sa jej poskytovanie začalo s jeho výslovným súhlasom a Klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí Poradenstva a ak došlo k úplnému poskytnutiu Poradenstva.

§ 8.

Doručovanie

 1. Klient doručuje Poskytovateľovi alebo Poskytovateľ doručuje Klientovi, registračné údaje, reklamačné údaje a iné oznámenia a informácie elektronickou formou.
 • Klient Objednávkou vyjadruje súhlas a porozumenie s obsahom VOP  a zároveň udeľuje súhlas Poskytovateľovi na komunikáciu ohľadom Poradenstva poskytovanému formou SMS správ na mobilné číslo Klienta, ktoré uviedol pri Objednávke. Klient súhlasí s elektronickou komunikáciou a vyjadruje súhlas s tým, že je osobne zodpovedný za zachovanie primeranej funkcionality jeho mobilného čísla a za jeho pravidelnú kontrolu.
 • V prípade pochybností o doručení alebo z iných dôvodov môže byť doručenie vykonané elektronickou poštou alebo formou listu tak, aby bolo možné doručenie preukázať.

§ 9.

Rozsah zodpovednosti za škodu a náhrada škody

 1. Poskytovateľ a Klient zodpovedajú za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia povinností uvedených v príslušných právnych predpisoch, týchto VOP, ibaže preukážu, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak v týchto VP nie je uvedené inak.
 • Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, ako napr. živelné pohromy a ich následky, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, branná pohotovosť štátu, poveternostné vplyvy a iné okolnosti, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
 • Žiadna zmluvná strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, ku ktorej bola poškodená strana povinná.
 • Osoba, ktorej hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu urobiť opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. Povinná osoba nie je povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, že poškodený túto povinnosť nesplnil.
 • Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Klientovi neposkytnutím, chybným poskytnutím Poradenstva alebo spôsobenú iným spôsobom len do výšky ceny zaplatenej Klientom za toto neposkytnuté alebo chybne poskytnuté Poradenstvo.

§ 10.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Poskytovateľom a Klientom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 • Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Spory vyplývajúce zo Zmluvy, resp. Objednávok budú zmluvné strany prednostne riešiť formou zmieru. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená každá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu všeobecný súd príslušný podľa sídla Poskytovateľa.
 • Klient berie na vedomie, že ak nesúhlasí s týmito VOP, nesmie dokončiť Objednávku. Poskytovateľ neuchováva údaje z nepotvrdenej Objednávky  bez súhlasu Klienta. Klient, ktorý nesúhlasí s týmito VOP nesmie využívať Poradenstvo.
 • Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom ich zverejnenia na www.koznaporadna.sk dňa 20.03.2020.

                                                                                                            Kožná poradňa, s.r.o.

Objednávka online konzultácie