Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť Kožná poradňa, s.r.o. spracováva a a uchováva osobné údaje podľa nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane dát (ďalej „GDPR“) a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.
 • Zhromažďované osobné údaje Klienta spoločnosťou Kožná poradňa, s.r.o.:
 • meno a priezvisko Klienta
 •  dátum narodenia alebo rodné číslo Klienta
 •  adresa  trvalého bydliska Klienta
 •  mobilné číslo Klienta alebo mobilné číslo Zákonného zástupcu (špecifikovaný v bode 3 Článku 1 VOP)
 •  e-mailová adresa Klienta alebo Zákonného zástupcu len po dohode s Poskytovateľom
 • meno a priezvisko Zákonného zástupcu.
 • textové správy, lekárske nálezy  alebo fotky Klienta (za ich obsah zodpovedá klient alebo jeho zákonný zástupca).
 • Poskytovateľ spracováva osobné údaje Klienta pre účely vybavenia Objednávky.
 • Osobné údaje Klienta Poskytovateľ nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. Sú to najmä banky. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chráni Prevádzkovateľ pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
 • Základným predpokladom na poskytnutie akéhokoľvek Poradenstva je súhlas Klienta so spracovaním osobných údajov, ktoré sú súčasťou VOP.
 • Klient alebo Zákonný zástupca súhlasí, aby spoločnosť Kožná poradňa, s.r.o. spracovávala údaje o zdravotnom stave Klienta za účelom poskytnutia Poradenstva.
Objednávka online konzultácie